ძირითადი მაჩვენებლები

ქვემოთ მოცემულია ცხრილები ძირითადი მაჩვენებლებით და კოეფიციენტებით, რომლებიც ეყრდნობა სსე-ს აუდიტის დასკვნის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს. თანხა მოცემულია ათას ლარებში.

ძირითადი მაჩვენებლები201020112012201320142015 2016
საოპერაციო შემოსავალი50 08554 95254 15461 33786 210104 341120159
EBITDA *34 26731 41529 49037 02649 49669 23773 570
ცვეთა და ამორტიზაცია-30591 -31321-32 409-33 096-51 122-50 350-51 801
საოპერაციო მოგება3 67694-2 9193 930-1 62618 88721 769
ფინანსური ხარჯი (საკურსო ზარალის ჩათვლით)-9 813-11 314-18 866-64 75-27 083-136 695-96 756
მოგება მოგების გადასახადამდე52624 605-14 553-57 5253 654-115 169-71 773
სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში3 81219 275-10 862-63 0353 572-113 332-79 737
სულ აქტივები570 493848 2101 024 3591 023 2701 078 3911 144 4971 272 345

* საოპერაციო მოგებას დამატებული ცვეთა და ამორტიზაცია

ძირითადი კოეფიციენტები2010201120122013201420152016
გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე0%3%-2%-6%0%-11%-6%
უკუგება კაპიტალზე2%7%-4%-29%1%-74%-77%
კაპიტალის წილი37%35%28%21%24%13%8%
EBITDA მარჟა68%57%54%60%57%66%61%
აქტივების ბრუნვა9%6%5%6%8%9%9%

ძირითადი კოეფიციენტების განმარტება:

გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე = მოგება მოგების გადასახადამდე / (მთლიან აქტივებს - მიმდინარე ვალდებულებები)

უკუგება კაპიტალზე = სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში / სულ კაპიტალზე

კაპიტალის წილი = სულ კაპიტალი / სულ აქტივები

EBITDA მარჟა = EBITDA / საოპერაციო შემოსავალი

აქტივების ბრუნვა = საოპერაციო შემოსავალი / სულ აქტივები