წესდება

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ მოქმედებს მისი აქციონერების მიერ დამტკიცებული წესდების საფუძველზე. წესდების მიხედვით, სსე-ს მმართველობითი სტრუქტურა შედგება აქციონერთა საერთო კრებისგან და მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარისგან.

დოკუმენტები