წესდება

სსე მოქმედებს მისი აქციონერების მიერ დამტკიცებული წესდების საფუძველზე. წესდების მიხედვით, სსე-ს მმართველობითი სტრუქტურა შედგება აქციონერთა საერთო კრებისგან და რეაბილიტაციის მმართველის/მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარისგან.

დოკუმენტები