სს"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: შტატგარეშე დასაქმებული (ბოტანიკოსი)

2. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

ა) სსე-ს მიერ ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ერთწლიანი კულტურების და მრავალწლიანი ნარგავების იდენტიფიცირება. მათი რაოდენობის, სახეობების და ხნოვანების დადგენა.

ბ) პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ერთწლიანი კულტურების და მრავალწლიანი ნარგავების იდენტიფიცირების მიზნით, საველე და კამერალური სამუშაოების განხორციელება.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- უმაღლესი განათლება (სასურველია ბოტანიკოსის სპეციალობით)

- ანალოგიური საქმიანობის განხორციელების არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება.

- საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2017 წლის 13 დეკემბრამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

სს"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: მორიგე ოპერატორი

2. სამუშაოს დეტალური აღწერა: ქვესადგურის მოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატაცია, უავარიო მუშაობის უზრუნველყოფა და ელექტროდანადგარების გამართულ მუშაობაზე კონტროლი.

3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

3.1. ოპერატიული გადართვების სწორად შესრულება, სწორი ტექნიკური ექსპლუატაციის წარმოება და უავარიო მუშაობისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ოპერატიული გადართვის ბლანკების გამოყენება რთული ტიპიური და არატიპიური გადართვების წარმოებისა და მაბლოკირებელი მოწყობილობების უწესივრობის დროს.

3.2. აკონტროლებს მოწყობილობების ნორმალურ მუშაობას.

3.3. პერიოდულად ამოწმებს ძალოვანი ტრანსფორმატორის დატვირთვას, მუდმივი დენის, ძაბვის ნორმალურობას, სააკუმულატორო ბატარეის დროულ დამუხტვას, ჰაერ და წნევის საკონტროლო ხელსაწყოების გამართულ მუშაობას, მათ სწორ ექსპლუატაციას თანახმად ინსტრუქციისა, ზეთის დონეს და ტემპერატურას ზეთსავსე აპარატურაში და ტრანსფორმატორებში, იზოლაციის კონტროლის ხელსაწყოებს, ქვესადგურის საკუთარი მოხმარების ქსელის ნორმალურ მდგომარეობას, საჰაერო და ელეგაზურ ამომრთველებში ჰაერისა და ელეგაზის წნევების შესაბამისობას გარემო ტემპერატურასთან ცვლის ჩაბარებისას, ავარიული განათების მდგომარეობას, მზომი და საკონტროლო ხელსაწყოების მდგომარეობას.

3.4. იღებს ჩვენებებს ელ.ენერგიის აღრიცხვის ხელსაწყოებიდან და შეაქვს სპეციალურ ჟურნალში. აღრიცხვის წრედებში რაიმე სახის უწესივრობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობებს შესაბამის სამსახურებს.

3.5. ახორციელებს დანადგარების დათვალიერებას შესაბამის მინაერთზე მომხდარი მოკლე ჩართვის შემდეგ, ამინდის მკვეთრად შეცვლის პირობებში /ნისლი, ქარბუქი, წვიმა და ა.შ/.

3.6. იღებს ზომებს დათვალიერებისას დანადგარებზე შემჩნეული დაზიანებების აღმოსაფხვრელად და ქ/ს-ის უფროსს და დისპეტჩერს ატყობინებს აღნიშნულის შესახებ, მორიგეს უფლება აქვს გამორთოს დანადგარი ცენტრალურ დისპეტჩერთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავარიის დროს საშიშროება ემუქრება ადამიანის სიცოცხლეს ან ქვესადგურის დანადგარს.

3.7. გამანაწილებელ მოწყობილობაში ყველა გადართვას აწარმოებს დისპეტჩერის განკარგულებით.

3.8. სარელეო დაცვის ბრიგადის მიერ სამუშაოს დამთავრების შემდეგ მორიგე ვალდებულია გაეცნოს მართვის ფარის ჟურნალში ჩანაწერს ჩატარებული სამუშაოს შესახებ, ამის შემდეგ იგი აწარმოებს სამუშაოს მიღებას ბრიგადის პასუხიმგებელი ხელმძღვანელისაგან, გულდასმით ათვალიერებს სამუშაო ადგილს, ეცნობა რელეების დანაყენებს და დარწმუნდება რა ნორმალურობაში – ხელს აწერს სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ჟურნალში. მორიგეს უფლება აქვს დააყენოს ძაბვის ქვეშ შეკეთებიდან გამოყვანილი დანადგარი დისპეტჩერთან შეთანხმებით მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს პასუხისმგებელი პირის ჩანაწერი დანადგარის მდგომარეობის წიგნში იმის შესახებ, რომ დანადგარი შეკეთებიდან მიღებულია და მისი ჩართვა მუშაობაში შეიძლება.

3.9. ავარიის შემთხვევაში ქვესადგურის მორიგე მაშინვე აცნობს ავარიის შესახებ ცენტრალურ დისპეტჩერს, ქ/ს-ის უფროსს და ასრულებს მათ ყველა განკარგულებას, რომელიც ავარიის ლიკვიდაციას შეეხება და მოქმედებს ავარიული ინსტრუქციის შესაბამისად.

3.10. თუ ავარიის დროს არ არის კავშირი ცენტრალურ დისპეტჩერთან, მორიგე ავარიის ლიკვიდაციას ახდენს ავარიების ლიკვიდაციის ინსტრუქციისა და საწარმოო ინსტრუქციის შესაბამისად, და ამავე დროს ყოველგვარ ღონეს ხმარობს ცენტრალურ დიპეტჩერთან კავშირის დასამყარებლად და ამ კავშირის დამყარების შემთხვევაში მოახსენებს კავშირის უქონლობის პერიოდში ყველა ჩატარებულ ოპერაციაზე.

3.11. ავარიის ლიკვიდაციის შემდგომ აკეთებს დაწვრილებით ჩანაწერებს ოპერატიულ ჟურნალში ავარიის წარმოშობის, მიმდინარეობის, ლიკვიდაციის, დანადგარის დაზიანების, სარელეო დაცვის, ავტომატიკის, სიგნალიზაციის აპარატურის და ჰაერის წნევის მაჩვენებელი აპარატურის მოქმედების შესახებ და ამასთან მიუთითებს გადართვების ზუსტ დროს.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- განათლება: უმაღლესი. ელექტრიკოსი.

- ელ.დანადგარებთან (მათ შორის მაღალი ძაბვის) მუშაობის მინიმუმ 3 წლის სტაჟი.

- კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენების უნარი და ცოდნა.

5. ზოგადი /სხვა/ მოთხოვნები:

- უნდა იცოდეს ყველა ის მოქმედი წესები და ინსტრუქციები, რაც დაკავშირებულია მისი საქმიანობის განსახორციელებლად (ექსპლუატაციის, ელექტრული სქემების, სარელეო დაცვის მოწყობილობების, სააკუმულატორო ბატარეების, სააღრიცხვო კვანძების, საკომპრესორო დანადგარების მუშობის პრინციპების, უსაფრთხოების წესების მოთხოვნები და ა.შ.).

6. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლის რეგიონალური ქსელი, ქ/ს „ქსანი-500“ და ქ/ს „გორი-220“.

7. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2017 წლის 13 დეკემბრამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

სს"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: მემაღლივე II კატეგორიის

2. სამუშაოს აღწერა: ელექტროგადამცემი ხაზების (ე.გ.ხ.) საექსპლუატაციო, გეგმიურ-პროფილაქტიკური და სარემონტო სამუშაოების ჩატარება.

3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

3.1. ახორციელებს სამუშაოებს წლიური და თვიური, დამტკიცებული გეგმების საფუძველზე (ტექნიკური ექსპლუატაციის, უსაფრთხოების ტექნიკის, სახანძრო უსაფრთხოების, ელ.დანადგარების მოწყობის წესების მოთხოვნათა მკაცრი დაცვით).

3.2. კონტროლს უწევს ე.გ.ხ.-ის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების მოთხოვნების დაცვა/შესრულებას, დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევევაში აწვდის ინფორმაციას განყოფილების უფროსს ან ოსტატს.

3.3. ასრულებს ე.გ.ხ.-ების, მათი განშტოებების, გადაბმების, დამიწების კონტურის ტექნიკურ მომსახურეობას; მეტალური და რკინა-ბეტონის ანძების ტრავერსების შემოწმებას კოროზიაზე, მათ გაწმენდას კოროზიისაგან და შეღებვას; იზოლატორების და სახაზო არმატურის შემოწმებას და შეცვლას; ე.გ.ხ.-ების ტრასების გაწმენდას მწვანე ნარგავებისაგან; გამტარების ჭანჭიკური შეერთებების შემოწმებას და აღდგენას; ხაზების მაღლივ დათვალიერებას და სხვა საექსპლუატაციო-პროფილაქტიკურ სამუშაოებს.

3.4. მუშაობის პროცესში ხელმძღვანელობს ტექნიკური ექსპლუატაციის, უსაფრთხოების ტექნიკის, სახანძრო უსაფრთხოების და ელ.დანადგართა მოწყობილობის წესებით, დაზარალებულთა პირველადი დახმარების,

ე.გ.ხ.-ის ექსპლუატაციის ინსტრუქციებით და ასრულებს იმ სამუშაოებს, რომელთა შესრულებაც გათვალისწინებულია განწესით ან განკარგულებით, უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა მიხედვით.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- განათლება: საშუალო

ტექნიკური ექსპლუატაციის, უსაფრთხოების ტექნიკის, ხანძარსაწინააღმდეგო წესების, რეანიმაციისა და მის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინსტრუქციების ცოდნა.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. ქუთაისი

6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2017 წლის 13 დეკემბრამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

სს"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს შიდა (სსე-ს დასაქმებულებისათვის) კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: ინჟინერი

2.მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

2.1. პროექტის მიმდინარეობის შეთანხმებული გრაფიკის დაცვის უზრუნველყოფა, ყოველკვირეული ანგარიშის დოკუმენტალური წარმოება, პრობლემების შემთხვევაში ხელმძღვანელობის დროული ინფორმირება.

2.2. მიმდინარე სამშენებლო, სამონტაჟო, სარეაბილიტაციო სამუშაოების კოორდინირება და ზედამხედველობა, ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე.

2.3. ვალდებულია არ გაამჟღავნოს მისთვის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ცნობილი ინფორმაცია.

2.4. დაიცვას სსე-ში დადგენილი წესები, მასზე ნებისმიერი ფორმით (აქტით, ხელმოწერით და სხვა) მიღებული და მასზე განპირობებული მატერიალური ფასეულობა ან/და სხვა ქონება. სწორად, ხარისხიანად და დროულად შეასრულოს თავისი სამსახურებრივი მოვალეობები.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

განათლება: უმაღლესი.

- Microsoft Office: Word, Excel, Project პროგრამების ცოდნა.

- ინგლისური ენის კარგად ცოდნა, უნარი ინგლისურენოვანი მოლაპარაკების და დოკუმენტაციის წარმოებაში.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2017 წლის 18 დეკემბრამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.