მიმართვის წესი

) „ალფა მომსახურების“ გაწევისთვის საჭირო ეტაპები

1-ლიეტაპი: ალფამომსახურებისგაწევისთაობაზეგანმცხადებელმაუნდაწარადგინოსწერილობითიმოთხოვნაშემდეგიფორმით: ალფა მომსახურებაზე მოთხოვნა;

მე-2 ეტაპი: კლიენტიდა„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ადგენენდააფორმებენსტანდარტულალფამომსახურებისხელშეკრულებას;

მე-3 ეტაპი: კლიენტის მიერ სამსახურებრივი მივლინების მოთხოვნა:

„ალფა მომსახურებაზე“ კლიენტის მიერ სსე-სთვის ავანსის გადახდის შემდეგ, კლიენტმა წერილობით უნდა მიმართოს სსე-ს შემდეგი ფორმით: სამსახურებრივი მივლინების მოთხოვნა.

ბ) „სიმ-ბარათის მომსახურების“ გაწევის ეტაპები

1-ლიეტაპი: განმცხადებელმასაკომუნიკაციობარათისმომსახურებაზემოთხოვნაუნდაწარადგინოსწერილობითისახითშემდეგიფორმით:საკომუნიკაციო ბარათის მომსახურებაზე მოთხოვნა;

მე-2 ეტაპი: კლიენტიდასსეადგენენდააფორმებენსტანდარტულსიმ-ბარათისმომსახურებისხელშეკრულებას;

მე-3 ეტაპი: მიღება-ჩაბარებისაქტიდამომსახურებისდაწყებისთარიღი;

„სიმ-ბარათის მომსახურების“ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, სსე აწვდის და კლიენტი იბარებს მოთხოვნილ საკომუნიკაციო ბარათს. საკომუნიკაციო ბარათ(ებ)ის მიღებისა და ჩაბარების ფაქტზე მხარეები ორმხრივად აფორმებენ სტანდარტული ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტს. „სიმ-ბარათის მომსახურების“ გაწევა იწყება მხარეების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის ორმხრივად გაფორმების დღიდან.

მომხმარებლებისთვის