2014-05-01 

ინფორმაცია ზედა დონის ესკაა სისტემასთან დადასტურებულად თავსებადი ელექტროენერგიის მრიცხველების შესახებ

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული ,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების “მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,, გთხოვთ, იხილოთ მიმაგრებული ფაილი

მომხმარებლებისთვის