სტატისტიკური მონაცემები 2016 მარტიდან-2017 წლის აგვისტოს მდგომარეობით:

სულ განხილული განაცხადები35
გაცემული შეთავაზება22
დადგენილი ხარვეზი არ იქნა შევსებული8
უარი მიერთებაზე2
მიმდინარე განაცხადები2
მოითხოვა განუხილველად დატოვება1

მომხმარებლებისთვის