სტატისტიკური მონაცემები 2016 მარტიდან-2017 წლის ნოემბრის მდგომარეობით:

სულ განხილული განაცხადები42
გაცემული შეთავაზება31
დადგენილი ხარვეზი არ იქნა შევსებული7
უარი მიერთებაზე2
მიმდინარე განაცხადები2
მოითხოვა განუხილველად დატოვება0

მომხმარებლებისთვის