ქვესადგურებში თავისუფალი სიმძლავრეები

,,ქსელის წესების მე-91 მუხლის შესაბამისად, ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატები ვალდებულნი არიან, კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე განათავსონ და ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადონ ინფორმაცია მათ კუთვნილ ქვესადგურებში არსებული თავისუფალი სიმძლავრეების თაობაზე. აღნიშნული ინფორმაციის განახლება გადაცემის ლიცენზიატებმა უნდა უზრუნველყონ ყოველკვარტალურად.“

თავისუფალი სიმძლავრის მეთოდოლოგიის წესის დამუშავებიდან გამომდინარე, ინფორმაცია თავისუფალ სიმძლავრეებზე დროებით აღებულია ვებგვერდიდან და განახლდება აღნიშნული წესის მიღების შემდეგ.

მომხმარებლებისთვის