ამონაწერი დამოუკიდებელი რეგისტრატორის აქციათა რეესტრიდან

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ აქციების სრულ პაკეტს ფლობს სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, ხოლო ორგანიზაციის მართვის უფლება გადაცემული აქვს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.

დოკუმენტები