წესდება

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ მოქმედებს მისი აქციონერის მიერ დამტკიცებული წესდების საფუძველზე. წესდების მიხედვით, სსე-ს ხელმძღვანელი ორგანოებია: აქციონერთა საერთო კრება, სამეთვალყურეო საბჭო, გენერალური დირექტორი.

დოკუმენტები