მიმართვის წესი

როგორც კი ბაზრის ოპერატორი დაარეგისტრირებს პირდაპირ მომხმარებელს ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საბითუმო ბაზრის მონაწილედ, პირდაპირი მომხმარებელი ავტომატურად ხდება ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის გადაცემის მომსახურების სტანდარტული ხელშეკრულებების მხარე, რომელიც დადგენილია ცალკე მარეგულირებელი კომისიისმიერ. http://esco.ge/index.php?article_id=47&clang=0 თუ პირდაპირ მომხმარებელს დისპეტჩერიზაციისა და გადაცემის მომსახურებების შეძენა სურს არასტანდარტული წესით, პირდაპირ, დისპეტჩერიზაციის და გადაცემის ლიცენზიატებისგან, მას შეუძლია მიმართოს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს და მასთან გააფორმოს დისპეტჩერიზაციისა და გადაცემის მომსახურების გაწევის შესახებ ხელშეკრულება.