ფინანსური გარანტიები

ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრებზე ვაჭრობის დასაშვებად გადამცემი სისტემის ოპერატორთან წარმოსადგენი ფინანსური გარანტიების დაანგარიშების ფორმულის კომპონენტი - Fsys.error განისაზღვრა 2.03% ოდენობით და ძალაშია პირველი 4 საანგარიშო პერიოდისათვის (2023 წელი).